Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 48. Nhân với số có một chữ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 48. Nhân với số có một chữ số

Bài 1: ( trang 57 SGK Toán lớp 4)

Đặt tính rồi tính 

a) 341231 x 2             b) 102426 x 5

214325 x 4                410536 x 3

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 48. Nhân với số có một chữ số

Bài 2: ( trang 57 SGK Toán lớp 4)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 48. Nhân với số có một chữ số


Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 48. Nhân với số có một chữ số

Bài 3: Tính (trang 57 SGK Toán lớp 4)

a) 321475 + 423507 x 2           b) 1306 x 8 + 24573

843275 – 123568 x 5                609 x 9 – 4845

Đáp án:

a) 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014 = 1168489

843275 – 123568 x 5 = 843275 – 617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573 = 35021

609 x 9 – 4845 = 5481 – 4845 = 636

Bài 4: ( trang 57 SGK Toán lớp 4)

Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Đáp án:

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 quyển truyện

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top