Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 50. Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,….

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 50. Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,….

Bài 1.

Tính nhẩm:

a) 18 x 10                           82 x 100                            256 x 1000

   18 x 100                          75 x 1000                           302 x 10

    18 x 1000                        19 x 10                              400 x 100

b) 9000 : 10                        6800 : 100                        20020 : 10

   9000 : 100                        420 : 10                           200200 : 100

   9000 : 1000                       2000 : 1000                    2002000 : 1000

Đáp án:

a) 18 x 10 = 180             82 x 100 = 8200              256 x 1000 = 256000

18 x 100 = 1800             75 x 1000 = 75000           302 x 10 = 3020

18 x 1000 = 18000         19 x 10 = 190                  400 x 100= 40000

b) 9000 : 10 = 900          6800 : 100 = 68              20020 : 10 = 2002

9000 : 100 = 90              420 : 10  =42                  200200 : 100 = 2002

9000 : 1000 = 9              2000 : 1000 = 2             2002000 : 1000 = 2002

Bài 2:

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

300kg = … tạ                                 70kg =….yến

Cách làm:                                      800kg = ….tạ

Ta có:  100kg =  1 tạ                      300 tạ =…tấn

Nhẩm: 300 : 100 = 3                     120 tạ =…tấn

Vậy:    300kg = 3 tạ                       5000kg = …tấn

                                                    4000g = …kg

Đáp án:

70kg =7 yến                                 120 tạ = 12 tấn

800kg = 8 tạ                                 5000kg = 5 tấn 

300 tạ = 30 tấn                             4000g = 4 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top