Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 75. Luyện tập trang 84 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 75. Luyện tập trang 84 SGK Toán 4

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (trang 84/SGK Toán 4)

a) 4725 : 15                b) 35136 : 18

4674 : 82                  18408 : 52

4935 : 44                 17826 : 48

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 75. Luyện tập trang 84 SGK Toán 4

BÀI 2. ( trang 84/SGK Toán 4)

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1 (m2) nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Đáp án:

Tóm tắt: 25 viên gạch 1 (m2)

1050 viên gạch = … (m2)?

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

Bài 3: ( trang 84/SGK Toán 4)

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sảm phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Đáp án:

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong 3 tháng, trung bình mỗi người làm được:

3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Bài 4: (trang 84/SGK Toán 4)

Sai ở đâu?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 75. Luyện tập trang 84 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 75. Luyện tập trang 84 SGK Toán 4

a) Phép chia sai ở bước thứ 2

564 chia cho 67 được 8 dư 28, không phải 564 chia cho 28 được 7 dưa 9.

b) Phép chia sai ở bước cuối cùng

285 chia cho 67 được 4 dư 17, không phải 285 chia 67 được 4 dư 47.


 


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top