Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 132. Luyện tập chung ( tiếp theo0

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 132. Luyện tập chung ( tiếp theo0

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. Cho các phân số: frac{7}{8};frac{19}{40};frac{14}{16};frac{7}{5};frac{14}{10}

a) Rút gọn phân số: frac{14}{16}        frac{14}{10}

b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 132. Luyện tập chung

c) Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là:

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 132. Luyện tập chung

Câu 2. 

Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều cho 4 tổ. Hỏi:

a) 3 tổ chiếm mấy phân số học sinh của lớp?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 132. Luyện tập chung

Bài giải

a) Trong lớp chia thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chia chiếm 3/4 số học sinh của lớp

b) Mỗi tổ có số học sinh là

32 : 4 = 8 (học sinh)

Số học sinh có trong mỗi tổ là: 8 × 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a) 3/4          b) 24 học sinh

Câu 3.

 Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết 3/5 khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở bao nhiêu tấn thiết bị thay thế?

Đáp án

Tóm tắt

Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng

Thiết bị thay thế khối lượng hàng

Thiết bị thay thế: ….tấn

Bài giải

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số hàng thiết bị thay thế mà vũ trụ chở là:

4 × 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 4. 

Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500 kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng 2/5 số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo?

Đáp án

Tóm tắt

Một kho gạo người ta lấy

Lấy lần đầu:25 500kg gạo

Lần sau lấy: 2/5 số gạo lần đầu

Còn lại: 14 300kg gạo

Trong kho có:… tấn gạo

Bài giải

Theo đề bài là lần sau lấy 2/5 số gạo lần đầu. Tức là lần đầu chia làm 5 phần thì lần hai chiếm 2 phần

Số gạo lần sau lấy đi là:

25500 : 5 × 2 = 10200 (kg)

Số gạo có trong kho lúc đầu là:

25500 + 10200 + 14300 = 50000 (kg) = 50 tấn

Đáp số: 50 tấn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top