Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 140. Luyện tập ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 140. Luyện tập ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 140. Luyện tập ( tiếp theo)

Tổng của 2 số bằng …

Số lớn được biểu thị là …phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là … phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là …

Tổng số phần bằng nhau là … phần

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 140. Luyện tập ( tiếp theo)

Tổng của hai số bằng ….

Số bé được biểu thị là… phần.

Só lớn được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ….

Tổng số phần bằng nhau là …. phần.

Đáp án:

a)Bài giải

Tổng của 2 số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 3 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 3 : 1 hay 3/1 .

Tổng số phần bằng nhau là 4 phần

b) Bài giải

Tổng của hai số bằng 21.

Số bé được biểu thị là 1 phần.

Số lớn được biểu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 1 : 2 hay 1/2

Tổng số phần bằng nhau là 3 phần.

Câu 2.

Buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được 24 xe đạp. Số xe bán buổi sáng gấp đôi số xe bán buổi chiều. Hỏi mỗi buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 140. Luyện tập ( tiếp theo)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

2 + 1 = 3 (phần)

Số xe bán được trong buổi sáng là:

24 : 3 × 2 = 16 (chiếc xe)

Số xe bán được trong buổi chiều là:

24 – 16 = 8 (chiếc xe)

Đáp số: Buổi sáng bán 16 chiếc xe

Buổi chiều bán 8 chiếc xe

Câu 3.

Dựa vào sơ đồ, giải bài toán:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 140. Luyện tập ( tiếp theo)

Đáp án:

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

1 + 5 = 6 (phần)

Số gà trống là:

72 : 6 × 1 = 12 (con)

Số gà mái là:

72 – 12 = 60 (con)

Đáp số: 12 con gà trống

60 con gà mái

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top