Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Hiệu của hai số bằng ….

Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là ……….

Hiệu số phần bằng nhau là … phần.

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Hiệu của hai số bằng …

Số bé được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là …

Hiệu số phần bằng nhau là … phần.

Đáp án

a)

Hiệu của hai số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 2 hay 5/2

Hiếu số phần bằng nhau là 3 phần.

b)

Hiệu của hai số bằng 8.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay 3/4

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

Câu 2.

 Hiệu hai số là 34. Tỉ số của hai số đó là 5/3. Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Đáp án

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2 (phần)

Số lớn là :

34 : 2 × 5 = 85

Số bé là:

85 – 34 = 51

Đáp số: Số lớn: 85

Số bé: 5

Câu 3. 

Đoạn đường AB ngắn hơn đoạn đường CD là 2km. Tìm chiều dài mỗi đoạn đường đó, biết rằng chiều dài của đoạn thẳng AB bằng 3/4 chiều dài đoạn thẳng CD.

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

4 – 3 = 1 (phần)

Đoạn đường AB là:

2 : 1 × 3 = 6 (km)

Đoạn đường CD là:

6 + 2 = 8 (km)

Đáp số: Đoạn đường AB 6km

Đoạn đường CD 8km

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top