Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 71, 72 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập ( tiếp theo)

Hiệu của hai số bằng …

Số lớn được biểu thị là …. phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là ….

Hiệu số phần bằng nhau là …. phần

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập ( tiếp theo)

Hiệu số của hai số bằng ….

Số bé được biểu thị là …. phần.

Số lớn được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ……

Hiệu số phần bằng nhau là …. phần.

Đáp án

a)

Hiệu của hai số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 4 : 1 hay 4/1 .

Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần

b)

Hiệu số của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 1 phần.

Số lớn được biêu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 1 : 2 hay 1/2 .

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

Câu 2. 

Mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập ( tiếp theo)

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi của con là:

26 : 2 × 1 = 13 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

13 + 26 = 39 (tuổi)

Đáp số: Con 13 tuổi

Mẹ 39 tuổi

Câu 3. 

Dựa vào sơ đồ giải bài toán

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 144. Luyện tập ( tiếp theo)

Đáp án

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 1 = 4 (phần)

Số con trâu là:

72 : 4 × 1=18 (con)

Số con bò là:

18 + 72 = 90 (con)

Đáp số: 18 con trâu

90 con bò

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top