Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 145. Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 145. Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Tổng của hai số 150. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là 4/6.

b) Tỉ số của hai số đó là 2/3.

Đáp án:

a) Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 145. Luyện tập chung

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

4 + 6 = 10 (phần)

Só lớn là:

150 : 10 × 6 = 90

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số: Số lớn là 90

Số bé là 60

b) Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 145. Luyện tập chung

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau

2 + 3 = 5 (phần)

Số lớn là:

150 : 5 × 3 = 90

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số : Số lớn là 90

Số bé là 60

Câu 2.

Hiệu của hai số là 20. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là 6 : 2

b) Số lớn gấp 3 lần số bé.

Đáp án:

a) Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 145. Luyện tập chung

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

6 – 2 = 4 (phần)

Số lớn là:

20 : 4 × 6 = 30

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

Số bé là 10

b) Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 145. Luyện tập chung

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Số lớn là:

20 : 2 × 3 = 30

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

Số bé là 10

Câu 3.

 Viết tỉ số vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 145. Luyện tập chung

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 145. Luyện tập chung

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top