Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 146. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 146. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1: 

Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 146. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 146. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Câu 2.

 Tính diện tích một hình bình hành có dộ dài đáy là 20cm, chiều cao bằng 2/5 độ dài đáy.

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 146. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Bài giải

Chiều cao hình bình hành là là:

20 × 2 : 5 = 8 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

8 × 20 = 160 (cm2)

Đáp số: 160cm2

Câu 3. 

Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi của con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 146. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi mẹ là:

25 : 5 × 7 = 35 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 35 tuổi

Câu 4.

 Viết phân số tối giản chỉ phần đã tô đậm của mỗi hinh sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 146. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 146. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top