Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 169. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 169. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Bài 1 trang 106 VBT Toán 4 Tập 2:

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 1038; 4957 và 2495

b) 3806; 7542; 1093 và 4215

Lời giải:

a) 1038; 4957 và 2495

(1038 + 4957 + 2495) : 3 = 2830

b) 3086 + 7542 + 1093 + 4215) : 4 = 4164

(3086 + 7542 + 1093 + 4215): 4 = 4164

Bài 2 trang 107 VBT Toán 4 Tập 2:

Khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp Năm là 93 tờ báo. Hỏi trung bình mỗi lớp mua bao nhiêu tờ báo, biết rằng khối lớp Bốn mua 174 tờ báo?

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 169. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Lời giải:

Số báo khối lớp Ba mua là:

174 – 78 = 96 (tờ)

Số báo khối lớp Năm mua là:

174 + 93 = 267 (tờ)

Trung bình mỗi lớp mua số báo là:

(174 + 96 + 267) : 3 = 179 (tờ)

Đáp số: Mỗi lớp mua 179 tờ

Bài 3 trang 107 VBT Toán 4 Tập 2:

Viết số điểm trung bình vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 169. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Bài 4 trang 107 VBT Toán 4 Tập 2:

Một nhóm thợ lần đầu lĩnh 480 000 đồng và lần sau lĩnh 540 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi người được lĩnh bao nhiêu tiền, nếu:

a) Nhóm đó có 3 người?

b) Nhóm đó có 4 người?

Lời giải:

a) Mỗi người nhận được số tiền là:

(480 000 + 540 000) : 3 = 340 000 (đồng)

b) Mỗi người nhận được số tiền là:

(480 000 + 540 000) : 4 = 255 000(đồng)

Đáp số: a) 340 000 (đồng)

b) 255 000 (đồng)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top