Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 174. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 174. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Bài 1 trang 115 VBT Toán 4 Tập 2:

Viết vào ô trống theo mẫu:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  174. Luyện tập chung

Bài 2 trang 115 VBT Toán 4 Tập 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 yến = ….kg;    1 yến 5kg = …. kg;        50kg = …. yến

b) 6 tạ = …. kg;     2 tạ 25 kg = ….kg;         500kg = …. tạ

9 tạ = …. yến;      3 tạ 5 kg = ….kg;        1000kg = …. tạ = …. tấn

c) 1 tấn = ….kg;     2 tấn = ….kg;          5000kg = …. tấn

1 tấn = …. tạ;       12 tấn = ….kg;         4 tấn 70 kg = ….kg

Lời giải:

a) 3 yến = 30kg;      1 yến 5kg = 15 kg;         50kg = 5 yến

b) 6 tạ = 600 kg;      2 tạ 25 kg = 225kg;        500kg = 5 tạ

9 tạ = 90 yến;       3 tạ 5 kg = 305kg;          1000kg = 10 tạ = 1 tấn

c) 1 tấn = 1000kg;      2 tấn = 2000kg;          5000kg = 5 tấn

1 tấn = 10 tạ;        12 tấn = 12000kg;         4 tấn 70 kg = 4070kg

Bài 3 trang 116 VBT Toán 4 Tập 2:

Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  174. Luyện tập chung

Lời giải:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  174. Luyện tập chung

Bài 4 trang 116 VBT Toán 4 Tập 2:

Có 40 học sinh đang tập hát, trong đó số học sinh trai bằng 3/5 số học sinh gái. Hỏi có bao nhiêu học sinh trai đang tập hát?

Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  174. Luyện tập chung

Lời giải:

Theo đề bài, tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Số học sinh trai đang tập hát là:

40 : 8 × 3 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học sinh

Bài 5 trang 117 VBT Toán 4 Tập 2:

Hình nào có đặc điểm thích hợp thì viết dấu (x) vào ô trống tướng ứng:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  174. Luyện tập chung

Lời giải:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  174. Luyện tập chung

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top