Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng

Hướng dẫn giải bài tập trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

Mẫu:

25 + 19 + 5 = (25 + 5) + 19

= 30 + 19

= 49

a) 72 + 9 + 8 = ………

= ………

= ………

b) 37 + 18 + 3 = ………

= ………

= ………

c) 48 + 26 + 4 = ……

= ……

= ……

d) 85 + 99 + 1 = ………

= ………

= ………

e) 67 + 98 + 33 = ……

= ……

= ……

Đáp án

a) 72 + 9 + 8 = (72 + 8) + 9

= 80 + 9

= 89

b) 37 + 18 + 3 = (37 + 3 ) +18

= 40 + 18

= 58

c) 48 + 26 + 4 = 48 + (26 + 4)

= 48 + 30

= 78

d) 85 + 99 + 1 = 85 + (99 + 1)

= 85 + 100

= 185

e) 67 + 98 + 33 = (67 + 33) + 98

= 100 + 98

= 198

Câu 2. 

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 145 + 86 + 14 + 55 =…………………

= …………………

= …………………

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = ………………

= ………………

= ………………

Đáp án

a) 145 + 86 + 14 + 55 = (145 + 55) + (86 +!4)

= 200 + 100

= 300

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9 + 2 + 8) + (3 + 7 + 4 + 6) + 5

= 20 + 20 + 5

= 45

Câu 3.

 Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút?

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top