Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

 Tính nhẩm:

43 × 11 = ……    86 × 11 = ……        73 × 11 = ……

Đáp án

43 × 11 = 473       86 × 11 = 946           73 × 11 = 803

 

Câu 2. 

Khối lớp Ba xếp thành 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Bốn xếp thành 14 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Hỏi hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng? (giải bằng hai cách)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Cách 1:

Bài giải

Khối lớp Ba có số học sinh là:

16 11 = 176 (học sinh)

Khối lớp Bốn có số học sinh là:

14 11 = 154 (học sinh)

Cả hai khối có số học sinh là:

176 + 154 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh

Cách 2:

Bài giải

Số hàng của hai khối là:

16 + 14 = 30 (hàng)

Tổng số học sinh của hai khối là:

11 30 = 330 (học sinh)

 

Đáp số: 330 học sinh

 

Câu 3. 

Tìm x:

a) x : 11 = 35

b) x : 11 = 87

Đáp án

a) x : 11 = 35

x = 35 × 11

x = 385

b) x : 11 = 87

x = 87 × 11

 

x = 957

Câu 4.

 Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top