Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 65. Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 65. Luyện tập chung

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = …… yến

20kg = …… yến

50kg = …… yến

100kg = …… tạ

200 kg = …… tạ

500 kg = …… tạ

b) 1000kg = …… tấn

7000kg = …… tấn

11000kg = …… tấn

10 tạ = …… tấn

20 tạ = …… tấn

240 tạ = …… tấn

c) 100 cm2 = …… dm2

700 cm2 = …… dm2

1500 cm2= …… dm2

100 dm2 = …… m2

400 dm2 = …… m2

1200 dm= …… m2

Đáp án:

10 kg = 1 yến

20kg = 2 yến

50kg = 5 yến

100kg = 1 tạ

200 kg = 2 tạ

500 kg = 5 tạ

c) 1000kg = 1 tấn

7000kg = 7 tấn

11000kg = 11 tấn

10 tạ = 1 tấn

20 tạ = 2 tấn

240 tạ = 24 tấn

d) 100 cm2 = 1 dm2

700 cm2 = 7 dm2

1500 cm2= 15dm2

100 dm2 = 1m2

400 dm2 = 4 m2

1200 dm2= 12 m2

 

Câu 2.

Đặt tính rồi tính:

327 × 245

412 × 230

638 × 204

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 65. Luyện tập chung

 

Câu 3. 

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5 × 99 × 2 = ……………

= ……………

= ……………

b) 208 × 97 + 208 × 3 = ……………

= ………………

= ………………

Đáp án:

a) 5 × 99 × 2 = 5 × 2 × 99

= 10 × 99

= 990

b) 208 × 97 + 208 × 3 = 208 × (97 + 3)

= 208 × 100

= 20800

 

Câu 4. 

Hai ô tô chạy từ hai đâu một quãng đường để gặp nhau. Ô tô thứ nhất mỗi phút chạy được 700 m. Ô tô thứ 2 mỗi phút chạy được 700m. Ô tô thứ hai mỗi phút chạy được 800m, sau 1 giờ 22 phút hai ô tô gặp nhau. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki – lô – mét? (giải bằng hai cách)

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 65. Luyện tập chung

Cách 1:

Bài giải

1 giờ 22 phút = 82 phút

Quãng đường đó dài là:

(700 + 800) × 82 = 123000 (km)

Đáp số: 123 km

Cách 2:

Bài giải

1 giờ 22 phút = 82 phút

Quãng đường ô tô thứ nhất chạy được là:

700 × 82 = 57400 (m)

Quãng đường ô tô thứ hai chạy được là:

800 × 82 = 65600 (m)

Quãng đường đó dài là:

57400 + 65600 = 123 000 (m)

= 123 (km)

Đáp số: 123 km

 

Câu 5. 

Viết vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 65. Luyện tập chung

a) Công thức tính diện tích của hình vuông là:

S = ……………

b) Khi a = 15 thì diện tích của hình vuông là:……………

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông

Đáp án:

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông

a) Công thức tính diện tích của hình vuông là:

S = a × a

b) Khi a = 15 thì diện tích của hình vuông là:

S = 15 × 15 = 225 m2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top