Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 66. Chia một tổng cho một số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 66. Chia một tổng cho một số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 77 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Tính bằng hai cách:

a) (25 + 45) : 5 = …………

= …………

(45 + 25) : 2 = …………

= …………

= …………

b) 24 : 6 + 36 : 6 = …………

= …………

24 : 6 + 36 : 6 = …………

= …………

= …………

Đáp án

a) (25 + 45) : 5 = 70 : 5

= 14

(45 + 25 ) : 2 = 45 : 5 + 25 : 5

= 9 + 5

= 14

b) 24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6

= 10

24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36) : 6

= 60 : 6

= 10

Câu 2.

Lớp 4A có 28 học sinh, chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học snh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu nhóm? (giải bằng hai cách)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 66. Chia một tổng cho một số

Cách 1:

Bài giải

Số nhóm của lớp 4A là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm của lớp 4B là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm của cả hai lớp là:

7 + 8 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Cách 2:

Số nhóm của cả hai lớp là:

(28 + 32) : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Câu 3. 

a) Tính:

(50 – 15) : 5 = …………

= …………

50 : 5 – 15 : 5 = …………

= …………

b) Điền dấu >, <, =

(50 – 15) : 5…………50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số…………………

Đáp án

a) Tính:

(50 – 15) : 5 = 35 : 5

= 7

50 : 5 – 15 : 5 = 10 – 3

= 7

b) Điền dấu >, <, =

(50 – 15) : 5 = 50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ, số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia số bị trừ với số chia, số trừ với số chia, rồi trừ các kết quả tìm được với nhau.

 

Câu 4

 Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 × 12 + 4 × 16 – 4 × 8 = 4 × (12 + 16 – 8)

= 4 × 20 = 80

3 × 17 + 3 × 25 – 3 × 2 = …………………

= …………………

= …………………

Đáp án

Mẫu: 4 × 12 + 4 ×16 – 4 8 = 4× (12 + 16 – 8)

= 4 × 20

= 80

3 ×17 + 3 × 25 – 3 × 2 = 3 × (17 + 25 – 2)

= 3 × 40

= 120

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top