Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 69. Chia một số cho một tích

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 69. Chia một số cho một tích

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Tính bằng hai cách:

a) 50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

= ……………

b) 28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

= ……………

Đáp án

a) 50 : (5×2) = 50 :10

= 5

50 : (5×2) = 50 : 5 : 2

= 5

b) 28 : (2×7) = 28 : 14

= 2

28 : (2×7) = 28 : 2 : 7

= 14 : 7

= 2

Câu 2. 

Tính (theo mẫu)

Mẫu 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

= 60 : 10 : 3

= 6 : 3

= 2

a) 90 : 30 = ……………

= ……………

b) 180 : 60 = ……………

= ……………

Đáp án

a) 90 : 30 = 90 : (3×10)

= 90 : 3 : 10

= 30 : 10

= 3

b) 180 : 60 = 180 : (6×10)

= 180 : 6 : 10

= 30 : 10

= 3

Câu 3.

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 69. Chia một số cho một tích

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2×4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 24000 đồng

Cách 2:

Bài giải

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : (2×4) = 19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số: 2400 đồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top