Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Tính (theo mẫu)

Mẫu: 240 : 40 = 240 : (10 × 4)

= 240 : 10 : 4

= 24 : 4

= 6

a) 72000 : 600 = …………………

= …………………

= …………………

b) 560 : 70 = …………………

= …………………

= …………………

= …………………

c) 65000 : 500 = …………………

= …………………

= …………………

Đáp án

a) 72000 : 600 = 72000 : 100 : 6

= 720 : 6

= 120

b) 560 : 70 = 560 : (10 × 7)

= 560 : 10 : 7

= 56 : 7

= 8

c) 65000 : 500 = 65000 : 100 : 5

= 650 : 5

= 130

Câu 2. 

Có 13 xe nhỏ chở được 46 800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71 400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiê ki- lô-gam hàng?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0

Bài giải

Số xe lớn và xe nhỏ có là:

17 + 13 = 30 (xe)

Trung bình số ki – lô – gam hàng một xe chở được là:

(46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940 (kg)

Câu 3.

Tính giá trị của biểu thức

a) (5876 + 37124) : 200 = …………………

= …………………

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = …………………

= …………………

= …………………

Đáp án

a) (5876 + 37124) : 200 = 83 000 : 200

= 415

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = 76372 – 130 + 2000

= 76242 + 2000

= 78 242

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top