Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

4725 : 15

8058 : 34

5672 : 42

7521 : 54

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Câu 2. Số?

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Câu 3. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2000 gói kẹo vào bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Bài giải

Ta có 30 gói xếp thành 1 hộp

Vậy 2000 gói xếp được số hộp là:

2000 : 30 = 66 (hộp) dư 0,66

Số gói xếp trong 66 hộp là:

66 x 30 = 1980 (gói)

Số gói còn dư là:

2000 – 1980 = 20 (gói)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top