Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 83. Tự kiểm tra

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 83. Tự kiểm tra

Hướng dẫn giải bài tập trang 94 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Phần 1.

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Phép cộng 572863 + 280192 có kết quả là:

A. 852955       B. 853955

C 853055       D. 852055

2. Phép trừ 728035 – 49382 có kết quả là:

A. 678753         B. 234215

C. 235215         D. 678653

3. Phép nhân 237 × 42 có kết quả là:

A. 1312           B. 1422

C. 9954           D. 8944

4. Kết quả của tính chia 9776 : 47 là

A. 28               B.208

C. 229 (dư 13)       D. 1108

5. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3m25dm2 = ……… dm2 là:

A. 35            B. 350

C. 305           D. 3050

Đáp án

Phần 1:

1 – C

2 – D

3 – C

4 – B

5 – C

Phần 2.

1. Ba hình chữ nhật (1), (2), (3) có cùng chiều dài và chiều rộng, xếp lại thành hình vuông có cạnh là 12 cm.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 83. Tự kiểm tra

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Cạnh BM cùng vuông góc với các cạnh: ………………

b) Cạnh AB cùng song song với các cạnh: ………………

c) Diện tích của mỗi hình chữ nhật (1), (2), (3) là: ………

d) Diện tích hình vuông ABMN là: ………………

2. Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450 m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Đáp án

Phần 2:

Câu 1.

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Cạnh BM cùng song song với các cạnh:

AN, AD, DK, KN

b) Cạnh AB cùng song song với các cạnh:

CD, HK, MN

c) Diện tích của mỗi hình chữ nhật (1), (2), (3) là:

S1 = S2 = S3 = (12 : 3) × 12 = 48 (cm2)

Câu 2.

Tóm tắt

Một đội công nhân

Hai ngày sửa được: 3450 m

Ngày thứ nhát sửa ít hơn ngày thứ hai 170m

Mỗi ngày sửa được:…..m?

Bài giải

Hai lần số mét đường ngày thứ hai sửa được là:

3450 + 170 = 3620 (m)

Số mét đường ngày thứ hai sửa được là:

3620 : 2 = 1810 (m)

Số mét đường ngày thứ nhất sửa được là:

1810 – 170 = 1640 (m)

Đáp số: ngày thứ nhất 1640 m

Ngày thứ hai 1810 m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top