Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)

Mẫu: 4 : 7 = frac{4}{7}        3 : 8 = …        5 : 11 = …

7 : 10 = …         1:15 = …        14 : 21 = …

Đáp án:

Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên

Câu 2.

 Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên

Câu 3.

Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):

Mẫu 8 = frac{8}{1}

5 =.…        12 =.…        1 =.…        0 =….

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên

Câu 4

 Có 3 cái bánh như nhau, chia dều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh?

Đáp án:

Bài giải

Ta có thể làm như sau:

Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người một phần tức là 1/6 cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay 3/6 = 1/2 cái bánh.

Đáp số: Mỗi người được 1/2 cái bánh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top