Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

 Chia đều 9 l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

Đáp án:

Bài giải

Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai

Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:

9 : 12 = 3/4 (lít)

Đáp số: Mỗi chai chứa 3/4 lít nước mắm

Câu 2.

 May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

Đáp án

Bài giải:

Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:

6 : 5 = 6/5 (m)

Đáp số: 6/5 m

Câu 3:

Điền dấu (>,=,<)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

Câu 4.

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top