Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house – Lesson 2

Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house – Lesson 2

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house - Lesson 2
 
a)  This is the living room.
 
Đây là phòng khách.
 
Wow! It's nice!
 
Ồ! Nó thật đẹp!
 
Is there a garden?
 
Có một khu vườn phải không?
 
Yes, there is. Vâng, đúng rồi.
 
Come and see it. Đến và xem nó đi.
 
b)   Is there a fence?
 
Có một hàng rào phải không?
 
No, there isn't.
 
Không, không có.
 
Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house - Lesson 2
a)   Is there a pond?
 
Có một cói ao phải không?
 
Yes, there is.
 
Vâng, đúng rồi.
 
b)   Is there a gate?
 
Có một cái cổng phải không?
 
Yes, there is.
 
Vâng, đúng rồi.
 
c)   Is there a yard?
 
Có một cái sân phải không?
 
Yes, there is.
 
Vởng, đúng rồi.
 
d)   Is there a fence?
 
Có một hàng rào phải không?
 
No, there isn't.
 
Không, không có.
 
Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
Is there a pond?
 
Có một cái ao phải không?
 
Yes, there is.
 
Vâng, đúng rồi.
 
Is there a gate?
 
Có một cái cổng phải không?
 
No, there isn't.
 
Không, không có.
 
Is there a yard?
 
Có một cái sân phải không?
 
Yes, there is.
 
Vâng, đúng rồi.
 
Is there a fence?
 
Cổ một hàng rào phải không?
 
No, there isn't.
 
Không, không có.
 
Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house - Lesson 2
 
a. 2    b. 1     c. 4     d. 3
 
Audio script
 
1. Tony: This Is my house.
 
Phong: Oh, it's nice. And there's a very big tree next to it.
 
2. Phong: Is there a pond?
 
Tony: Yes, there is. Come and see it.
 
Phong: Wow! What a nice pond!
 
3. Phong: Is there a gate?
 
Tony: Yes, there is.
 
4. Phong: That's a nice fence around the house.
 
Tony: Thank you.
 
Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 12. This is my house - Lesson 2
 
(1) house (2) beautiful (3) pond (4) tree
 
Xin chào! Tên của mình là Phong. Đây là nhà mình. Không có hàng rào nào quanh nhà mình. Không có sân, nhưng có một khu vườn phía trước căn nhà. Nó tuyệt đẹp. Có một cái ao và một cái cây trong khu vườn.
 
Bài 6. Write about your house. (Viết về ngôi nhà của bạn).
 
1. Is there a garden? Có khu vườn phải không?
 
No, there isn't. Không, không có.
 
2. Is there a fence? Có hàng rào phải không?
 
Yes, there is. Vâng, có.
 
3. Is there a yard? Có sân phải không?
 
Yes, there is. Vâng, có.
 
4. Is there a pond? Có ao phải không?
 
No, there isn't. Không, không có.
 
5. Is there a tree? Có cây phải không?
 
No, there isn't. Không, không có
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top