Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 2. What`s your name? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 3. Unit 2. What`s your name? – Lesson 3

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
m Mai          My name's Mai.
 
p Peter        Hello, Peter.
 
Tạm dịch:
 
Tôi tên là Mai.
 
Xin chào, Peter.
 
Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
1. Peter     2. Mai
 
Audio script
 
1. Hello, Peter.
 
2. My name's Mai.
 
Tạm dịch:
 
1. Xin chào, Peter.
 
2. Tên tôi là Mai.
 
Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
What’s your name?   
 
What's your name? My name's Hoa.
 
Nice to meet you.
 
What's your name? My name's Linda.
 
Nice to meet you.
 
What's your name? My name's Peter.
 
Nice to meet you.
 
Tạm dịch:
 
Bạn tên là gì?
 
Bạn tên là gì?        Mình tên là Hoa.
 
Rất vui được biết bạn.
 
Bạn tên là gì?         Mình tên là Linda.
 
Rất vui được biết bạn.
 
Bạn tên là gì?    Mình tên là Peter.
 
Rất vui được biết bạn.
 
Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 2. What's your name? - Lesson 3
Đáp án:1- b       2-d      3 – a     4-c
 
1. Hello. I'm Mai.
 
Hi, Mai. I'm Peter.
 
2. What's your name?
 
My name's Linda.
 
3. My name's Linda. Nice to meet you.
 
My name's Quan. Nice to meet you.
 
4. How do you spell your name?
 
P-E-T-E-R.
 
Tạm dịch:
 
1. Xin chào. Mình là Mai. 
 
Xin chào, Mai. Mình là Peter.
 
2. Bạn tên là gì?Mình tên là Linda.
 
3. Mình tên là Linda. Rất vui được biết bạn.
 
 Mình tên là Quân. Rất vui được biết bạn
 
4.
 
Tên bạn đánh vần thế nào?
 
P-E-T-E-R.
 
Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 2. What's your name? - Lesson 3
Đáp án:(1) My   (2) Hi     (3) How    (4) What's   (5) name's
 
1. Peter: Hello. (1) My name's Peter.
 
Quan: (2) Hi, Peter. My name's Quan.
 
Peter: Nice to meet you, Quan. (3) How do you spell your name?
 
Quan: Q-U-A-N
 
2. Linda: (4) What's your name?
 
Phong: My (5) name's Phong. And your name?
 
Linda: Linda. L-l-N-D-A.
 
Bài 6. Project. (Dự án).
 
Làm theo nhóm. Phỏng vấn bạn trong lớp
 
Với dự án (project) này, các em có thể sử dụng các mẫu câu đã học, gộp lại thành một đoạn hội thoại giữa em và bạn học. Để bài phỏng vấn được tốt thì các em nên chuẩn bị trước thật kỹ rồi mới thực hiện. Sau đây là bài mẫu:Làm theo nhóm Phỏng vấn bạn trong lớp.
 
A: Hello. I'm Trang.
 
B: Hi, Trang. Nice to meet you, Trang.
 
A: What's your name?
 
B: My name's Khang.
 
A: How do you spell your name?
 
B: K-H-A-N-G.
 
A: How are you, Khang?
 
B: Fine, thank you. And you?
 
A: Fine, thanks. Goodbye, Khang.
 
B: Bye, Trang.
 
Tạm dịch:
 
Xin chào. Mình là Trang.
 
Chào, Trang. Rất vui được biết bạn, Trang.
 
Tên bạn là gì?
 
Mình tên là Khang.
 
Tên bạn đánh vần thế nào?
 
K-H-A-N-G.
 
Bọn khỏe không, Khang?
 
Khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?
 
Vẫn khỏe, cảm ơn bạn. Tạm biệt, Khang.
 
Tạm biệt, Trang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top