Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 4. How old are you? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 3. Unit 4. How old are you? – Lesson 1

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 4. How old are you? - Lesson 1
a)   Who's that?
 
It's Tony.
 
b)   Who's that?
 
It's Mr Loc.
 
Tạm dịch:
 
a) Đó là ai? Đó là Tony.
 
b) Đó là ai? Đó là thầy Lộc.
 
Bài 2: Point and say. (Chỉ vào và nói).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 4. How old are you? - Lesson 1
a)   Who's that?
 
It's Mr Loc.
 
b)  Who's that?
 
It's Miss Hien.
 
c)   Who's that?
 
It's Mary.
 
Tạm dịch:
 
a) Đó là ai? Đó là thầy Lộc.
 
b) Đó là ai? Đó là cô Hiền.
 
c) Đó là ai? Đó là Mary.
 
Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
Who's that?
 
It's Mr Loc.
 
Who's that?
 
It's Miss Hien.
 
Who's that?
 
It's Mary.
 
Who's that?
 
It's Nam. 
 
Who's that?
 
It's Mai.
 
Tạm dịch:
 
Đó là ai?
 
Đó là thầy Lộc.
 
Đó là ai?
 
Đó là cô Hiên.
 
Đó là ai?
 
Đó là Mary.
 
Đó là ai?
 
Đó là Nam.
 
Đó là ai?
 
Đó là Mai.
 
Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 4. How old are you? - Lesson 1
Đáp án:1. b           2. a
 
Audio script
 
1. Nam: Who's that?
 
    Mai: It's Tony.
 
2.  And who's that?
 
    Mai: It's Mr Loc.
 
Bài 5:  Read and write. (Đọc và viết).
 
1. A: Who’s that?
 
    B: It's Tony.
 
2. A: And who’s that?
 
    B: It's Mr Loc.
 
Tạm dịch:
 
Đó là ai? Đó là Tony.
 
Và đó là ai? Đó là thầy Lộc.
 
Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).
 
1.  It's Tony.
 
2.  It's Mary.
 
3.  It's Peter.
 
4.  It's Linda.
 
Tạm dịch:
 
Đó là Tony.
Đó là Mary.
Đó là Peter.
Đó là Linda.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top