Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? – Lesson 3

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).
 
 
 
 
a                that          Who is that?
 
e                 yes          Yes, it is.
 
Tạm dịch:
 
Ai vậy?
 
Vâng, đúng vậy
 
Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).
 
 
 
 
1. that             2. Yes
 
Audio script:
 
1. Is that your friend?
 
2. Yes, it is.
 
Tạm dịch:
 
Đó là bạn của bạn?
 
Vâng, đúng vậy
 
Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).
 
 
 
 
Who’s that?                        It's Linda.
 
                                         It's Linda.
 
 
 
Is she your friend?            Yes, she is.
 
                                        Yes, she is.
 
Who are they?                   They're Nam and Mai.
 
                                         They're Nam and Mai.
 
Are they your friends?        Yes, they are.
 
                                         Yes, they are.
 
Are Mary and Linda your friends? Yes, they are.
 
Yes, they are.
 
Tạm dịch:
 
Đó là ai vậy?                Đó là Linda.
 
Đó là ai vậy?                  Đó là Linda.
 
 
 
Cô ấy là bạn của bạn phải không?     Vâng, đúng vậy.
 
                                                      Vâng, đúng vậy.
 
Họ là ai vậy?                                Họ là Nam và Mai.
 
Họ là Nam và Mai.
 
Họ là bạn của bạn phải không?    Vâng, đúng vậy.
 
                                                 Vâng, đúng vậy.
 
Mary và Linda là bạn của bạn phải không?    Vâng, đúng vậy.
 
Vâng, đúng vậy.
 
 
Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? - Lesson 3
Đáp án:
 
1 – c  Who's that?
 
          It's Tony.
 
2  – d  Is that your friend?
 
          No, it isn't.
 
3  – b Who are they?
 
         They're Peter and Linda.
 
4  – a Are they your friends?
 
         Yes, they are.
 
Tạm dịch
 
1. Đó là ai vậy? Đó là Tony.
 
2 Đó là bạn của bạn phải không? Không, không phải.
 
3 Họ là ai vậy? Họ là Peter và Linda.
 
4 Họ là bạn của bạn phải không? Vâng, đúng vậy.
 
Bài 5: Circle the correct words. (Khoanh tròn vào từ đúng).
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? - Lesson 3
1. Mai, this is my friend.
 
2. Who are they?
 
3. Are Peter and Mary your friends?
 
4. Yes, they are my friends.
 
5. No, they aren’t my friends.
 
Tạm dịch:
 
Mai, đây là bạn của mình.
 
Họ là ai?
 
Peter and Mary là bạn của bạn phải không?
 
Vâng, họ là bạn của tôi.
 
Không, họ không phải là bạn của tôi.
 
Bài 6: Project. (Đề án).
 
Đặt những tấm hình bạn của em lên một tờ giấy và giới thiệu chúng với lớp của em.
 
Các em có thể trình bày project (đề án) của mình trước lớp như sau: Các em có thể thu thập một số hình của các bạn trong lớp (hoặc trong nhóm làm project của mình), dán tấm hình đó vào tờ giấy trống (có thể là tờ giấy A4) rồi dán chúng lên trên bảng. Sau đó, các em bắt đầu báo cáo về project của mình trước lớp, người báo cáo có thể sử dụng một số mẫu câu tiếng anh đã học để trình bày project của mình cho thật ấn tượng.
 
This is Binh, and this is Manh.
 
Binh is eight years old and Manh is eight years old, too.
 
They're my friends.
 
And they're your friends, too.
 
Thank you.
 
Tạm dịch:
 
Đây là Bình, và đây là Mạnh.
 
Bình 8 tuổi và Mạnh cũng 8 tuổi.
 
Họ là bạn của tôi.
 
Và họ cũng là bạn của các bạn.
 
Cảm ơn các bạn.
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top