Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? – Lesson 2

Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? – Lesson 2

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? - Lesson 2
a)   That's Peter. And that's Tony.
 
Are they your friends?
 
Yes, they are.
 
b)   Are they your friends?
 
No, they aren't.
 
Tạm dịch:
 
a) Đó là Peter. Và đó là Tony.
 
Họ là bạn của bạn phải không?
 
Vâng, họ là bạn của tôi.
 
b) Họ là bạn của bạn phải không?
 
Không, họ không phải là bạn của tôi.
 
Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? - Lesson 2
Are they your friends?
 
Yes, they are.
 
No; they aren't.
 
Tạm dịch:
 
Họ là bạn của bạn phải không?
 
Vâng, họ là bạn của tôi.
 
Không, họ không phải là bạn của tôi.
 
Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).
 
Are they your friends?
 
Yes, they are.
 
No, they aren't.
 
Tạm dịch:
 
Họ là bạn của bạn phải không?
 
Vâng, họ là bạn của tôi.
 
Không, họ không phải là bạn của tôi.
 
Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? - Lesson 2
Đáp án:a 2    b 3     c 4     d 1
 
Audio script
 
1. Quan: Who's that?
 
Nam: It's my new friend Tony.
 
2. Linda: Are Mary and Mai your new friends?
 
Peter: Yes, they are.
 
3. Peter: Hello, Tony. This is my new friend Hoa.
 
Tony: Hello, Hoa.
 
Hoa: Hi, Tony.
 
4. Nam: Hi, Quan. This is my new friend Peter.
 
Quan: Hello, Peter.
 
Peter: Hello, Quan.
 
Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 5. Are they your friends? - Lesson 2
Đáp án:(1)name    (2) nine     (3) And       (4) friends
 
Hi! My (1) name is Mai.
 
I  am (2) nine years old.
 
This is Linda. (3) And this is Tony.
 
They are my (4) friends. Linda is nine years old and Tony is ten years old.
 
Tạm dịch:
 
Xin chào! Mình tên là Mai.
 
Mình 9 tuổi.
 
Đây là Linda. Và đây là Tony.
 
Họ là bạn của mình. Linda 9 tuổi và Tony 10 tuổi.
 
Bài 6: Write about you and your friends. (Viết về em và các bạn của em).
 
1. Your name: My name is PHUONG TRINH.
 
2. Your age: I am nine years old.
 
3. Names of your friends: Khang, Trang.
 
Khang and Trang are my friends.
 
Tạm dịch:
 
1. Tên của bạn: Tên tôi là PHƯƠNG TRINH.
 
2. Tuổi của bạn: Tôi chín tuổi.
 
3. Tên của bạn bè: Khang, Trang.
 
Khang và Trang là bạn của tôi.
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top