Trang chủ » Tiếng anh lớp 3. Unit 4. How old are you? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 3. Unit 4. How old are you? – Lesson 3

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
f     five     I'm five years old.
 
s    six      I'm six years old.
 
Tạm dịch:
 
Tôi năm tuổi.
 
 Tôi sáu tuổi.
 
Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
1.five        2. six
 
Audio script
 
1. I'm five years old.
 
2. I'm six years old.
 
Tạm dịch:
 
Tôi năm tuổi.
 
Tôi sáu tuổi.
 
Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
How old are you?       
 
How old are you?    Three,three.
 
I'm three.
 
How old are you?        Five,five.
 
I'm five.
 
How old are you?       Six,six.
 
I'm six.
 
Tạm dịch:
 
Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi ba tuổi
 
Bạn bao nhiêu tuổi?   Tôi năm tuổi
 
Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi sáu tuổi
 
Bài 4: Read and match. (Đọc và nói)
 
 
Tiếng anh lớp 3. Unit 4. How old are you? - Lesson 3
Đáp án:
 
1    – c Who's that?
 
It's my friend Linda.
 
2  –  a How old are you?
 
I'm six years old.
 
3  – b Is that Mary?
 
Yes, it is.
 
Tạm dịch:
 
Đó là ai? Đó là bạn tôi Linda.
Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi sáu tuổi.
Đó là Mary phải không? Vâng, đúng rồi.
Bài 5: Read and write. (Đọc và viết).
 
1. Hoa: How old are you, Nam?
 
Nam: I'm eight years old.
 
2. Tony: How old are you, Quan?
 
Quan: I'm ten years old.
 
Tạm dịch:
 
Bạn bao nhiêu tuổi, Nam? Mình tám tuổi.
 
Bạn bao nhiêu tuổi, Quân?  Mình mười tuổi.
 
Bài 6: Project. (Đề án/Dự án).
 
Trò chuyện với bạn của em. Viết tên và tuổi của họ vào bảng sau, bằng cách đặt câu hỏi tuổi:
 
How old are you, Hung?
 
I'm eight years old.
 
Tạm dịch:
 
Bạn bao nhiêu tuổi vậy Hùng?
 
Mình tám tuổi.
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top