Trang chủ » Giải bài tập Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) – Toán lớp 3: Bài 2

Giải bài tập Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) – Toán lớp 3: Bài 2

Câu 1: Tính nhẩm:
 
400 + 300 = ???
500 + 40 = ???
100 + 20 + 4 = ??? 
700 – 300 = ???
540 – 40 = ???  ;   
300 + 60 + 7 =???
700 – 400 = ???   
540 – 500 = ???
800 + 10 + 5 =???
 
Trả lời:
 
400 + 300 = 700
500 + 40 = 540
100 + 20 + 4 = 124
700 – 300 = 400
540 – 40 = 500
300 + 60 + 7 = 367
700 – 400 = 300
540 – 500 = 40
800 + 10 + 5 = 815
 
Câu 2: Đặt tính rồi tính:
 
352 + 416;     732 – 511
 
418 + 201 ;    395 – 44.
 
Trả lời:
 
Giải bài tập Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) - Toán lớp 3: Bài 2
Câu 3. Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?
 
Trả lời: Số học sinh khối lớp Hai là :
 
245 – 32 = 213 ( học sinh).
 
Đáp số 213 học sinh
 
Câu 4: Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu?
 
Trả lời: Giá tiền một tem thư là :
 
200 + 600 = 800 ( đồng).
 
Đáp số: 800 đồng
 
5. Với ba số 315 , 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng.
 
Trả lời: Có thế lập được các phép tính như sau :
 
315 + 40 = 355
 
355 – 40 = 315
 
40 +  315  = 355
 
355 – 315  = 40

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top