Trang chủ » Giải bài tập Sinh Học lớp 10 sgk

Giải bài tập Sinh Học lớp 10 sgk

Hướng dẫn Giải bài tập Sinh Học lớp 10 sách giáo khoa chi tiết hay nhất

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống


Bài 2. Các giới sinh vật


PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước


Bài 4. Cacbohiđrat và lipit


Bài 5. Prôtêin


Bài 6. Axit nuclêic


CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Bài 7. Tế bào nhân sơ


Bài 8. Tế bào nhân thực


Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)


Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)


Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất


Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh


CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất


Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất


Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim


Bài 16. Hô hấp tế bào


Bài 17. Quang hợp


CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

 

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân


Bài 19. Giảm phân


Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành


Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào


PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật


Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật


Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic


CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật


Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật


Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật


Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật


CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bài 29. Cấu trúc các loại virut


Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ


Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn


Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch


Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

 
Quay lại