Trang chủ » Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 sgk, Học tốt lịch sử 7

Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 sgk, Học tốt lịch sử 7

PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Thời sơ – trung kì trung đại)


Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu


Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại châu Âu


Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến


Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến


Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á


Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến


PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ – ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập


Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê


CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI – XII)

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước


Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)


Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá


CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII – XIV)

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII


Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)


Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần


Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV


CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)


Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)


Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)


Bài 21. Ôn tập chương IV – Lịch sử 7


CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI – XVIII

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)


Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII


Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII


Bài 25. Phong trào Tây Sơn


Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước


CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn


Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX


Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top