Trang chủ » Giải bài tập toán lớp 10 Đại Số Sách Giáo Khoa

Giải bài tập toán lớp 10 Đại Số Sách Giáo Khoa

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN LỚP 10

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

Bài 1. Mệnh đề


Bài 2. Tập hợp


Bài 3. Các phép toán tập hợp


Bài 4. Các tập hợp số


Bài 5. Số gần đúng. Sai số


Ôn tập chương I – Mệnh đề. Tập hợp


CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Bài 1. Hàm số


Bài 2. Hàm số y = ax + b


Bài 3. Hàm số bậc hai


Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai


CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. Đại cương về phương trình


Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai


Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn


Ôn tập chương III – Phương trình. Hệ phương trình


CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. Bất đẳng thức


Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn


Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất


Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn


Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai


Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức. Bất phương trình.


CHƯƠNG V. THỐNG KÊ

Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất


Bài 2. Biểu đồ


Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt


Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn


Ôn tập chương V – Thống kê


CHƯƠNG VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Cung và góc lượng giác


Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung


Bài 3. Công thức lượng giác


Ôn tập chương VI – Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác


ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top