Trang chủ » Giải bài tập toán lớp 7 tập 2 đại số hình học

Giải bài tập toán lớp 7 tập 2 đại số hình học

TOÁN LỚP 7 TẬP 2

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số


Bài 2. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu


Bài 3. Biểu đồ


Bài 4. Số trung bình cộng


Ôn tập chương III: Thống kê


CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số


Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số


Bài 3. Đơn thức


Bài 4. Đơn thức đồng dạng


Bài 5. Đa thức


Bài 6. Cộng, trừ đa thức


Bài 7. Đa thức một biến


Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến


Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến


Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số


Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác


PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác


Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu


Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác


Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác


Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc


Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác


Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng


Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác


Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác


ÔN TẬP CUỐI NĂM

Ôn tập cuối năm – Đại số


Ôn tập cuối năm – Hình học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top