Trang chủ » Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 9 tập 1

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 9 tập 1

ĐẠI SỐ – TOÁN LỚP 9 TẬP 1

CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bài 1: Căn bậc hai


Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức


Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương


Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương


Bài 5: Bảng căn bậc hai


Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai


Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai


Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai


Bài 9: Căn bậc ba


Ôn tập chương I


CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số


Bài 2. Hàm số bậc nhất


Bài 3. Đồ thị của hàm số y=ax+b (a≠0)


Bai 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau


Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b


Ôn tập Chương II – Hàm số bậc nhất


HÌNH HỌC – TOÁN LỚP 9 TẬP 1

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông


Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn


Bài 3. Bảng lượng giác


Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông


Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn


Ôn tập chương I


CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn


Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn


Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây


Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn


Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn


Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau


Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn


Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)


Ôn tập chương II – Đường tròn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top