Trang chủ » Giải bài tập toán lớp 8 tập 2 đại số hình học

Giải bài tập toán lớp 8 tập 2 đại số hình học

Giải bài tập toán lớp 8 đại số hình học đầy đủ tập 2, các phương pháp giải toán lớp 8 sáng tạo hay nhất

TOÁN LỚP 8 TẬP 2

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Mở đầu về phương trình


Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải


Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0


Bài 4. Phương trình tích


Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu


Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)


Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn


CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng


Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân


Bài 3. Bất phương trình một ẩn


Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối


Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn


PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bài 1. Định lí Ta - let trong tam giác


Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta - let


Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác


Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng


Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất


Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai


Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba


Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng


Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng


CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Bài 1. Hình hộp chữ nhật


Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)


Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật


Bài 4. Hình lăng trụ đứng


Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng


Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng


Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều


Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp


Bài 9. Thể tích của hình chóp đều


Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều


ÔN TẬP CUỐI NĂM

Ôn tập cuối năm - Đại số


Ôn tập cuối năm - Hình học

Bài viết liên quan

Quay lại