Trang chủ » Giải bài tập Sinh Học lớp 12 sgk

Giải bài tập Sinh Học lớp 12 sgk

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN


Bài 2. Phiên mã và dịch mã


Bài 3. Điều hòa hoạt động gen


Bài 4. Đột biến gen


Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể


Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể


Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời


CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li


Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập


Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen


Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen


Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân


Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen


Bài 14. Thực hành: Lai giống


Bài 15. Bài tập chương I và chương II


CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể


Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)


CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp


Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào


Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen


CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 21. Di truyền y học


Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học


Bài 23. Ôn tập phần di truyền học


PHẦN SÁU. TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa


Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn


Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại


Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi


Bài 28. Loài


Bài 29. Quá trình hình thành loài


Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)


Bài 31. Tiến hóa lớn


CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 32. Nguồn gốc sự sống


Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất


Bài 34. Sự phát sinh loài người


PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái


Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể


Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật


Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)


Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật


CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã


Bài 41. Diễn thế sinh thái


CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 42. Hệ sinh thái


Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái


Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển


Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái


Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên


Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top