Trang chủ » Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 đại số hình học

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 đại số hình học

TOÁN LỚP 7 TẬP 1

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ


Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ


Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ


Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân


Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ


Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)


Bài 7. Tỉ lệ thức


Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau


Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn


Bài 10. Làm tròn số


Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai


Bài 12. Số thực


Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực


CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận


Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận


Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch


Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch


Bài 5. Hàm số


Bài 6. Mặt phẳng toạ độ


Bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)


Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị


PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1. Hai góc đối đỉnh


Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc


Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng


Bài 4. Hai đường thẳng song song


Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song


Bài 6. Từ vuông góc đến song song


Bài 7. Định lí


Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song


CHƯƠNG II. TAM GIÁC

Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác


Bài 2. Hai tam giác bằng nhau


Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)


Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)


Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)


Bài 6. Tam giác cân


Bài 7. Định lí Py-ta-go


Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Ôn tập chương II: Tam giác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top