Trang chủ » Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 7 tập 1

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 7 tập 1

ĐẠI SỐ – TOÁN LỚP 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ


Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ


Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ


Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân


Bài 5: Luỹ thừa của một số hữu tỉ


Bài 6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)


Bài 7: Tỉ lệ thức


Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau


Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn


Bài 10: Làm tròn số


Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai


Bài 12: Số thực


Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực


CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận


Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận


Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch


Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch


Bài 5: Hàm số


Bài 6: Mặt phẳng toạ độ


Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a # 0)


Bài tập ôn tập chương II – Hàm số và đồ thị


HÌNH HỌC – TOÁN LỚP 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1: Hai góc đối đỉnh


Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc


Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng


Bài 4: Hai đường thẳng song song


Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song


Bài 6: Từ vuông góc đến song song


Bài 7: Định lí


Bài tập ôn chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song


CHƯƠNG II. TAM GIÁC

Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác


Bài 2: Hai tam giác bằng nhau


Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)


Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)


Bài 5: Trường hợp bằng nhau của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)


Bài 6: Tam giác cân


Bài 7: Định lí Py-ta-go


Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Bài 9: Thực hành ngoài trời


Ôn tập chương II – Tam giác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top