Trang chủ » Giải bài tập Sinh Học lớp 9 sgk

Giải bài tập Sinh Học lớp 9 sgk

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bài 1: Menđen và di truyền học


Bài 2: Lai một cặp tính trạng


Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)


Bài 4: Lai hai cặp tính trạng


Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)


Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại


Bài 7: Ôn tập chương I


CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Bài 8: Nhiễm sắc thể


Bài 9: Nguyên phân


Bài 10: Giảm phân


Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh


Bài 12: Cơ chế xác định giới tính


Bài 13: Di truyền liên kết


Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể


CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bài 15: ADN


Bài 16: ADN và bản chất của gen


Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN


Bài 18: Prôtêin


Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng


Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN


CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bài 21: Đột biến gen


Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể


Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể


Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)


Bài 25: Thường biến


Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến


Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến


CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người


Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người


Bài 30: Di truyền học với con người


CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 31: Công nghệ tế bào


Bài 32: Công nghệ gen


Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống


Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần


Bài 35: Ưu thế lai


Bài 36: Các phương pháp chọn lọc


Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam


Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn


Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng


Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị


SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái


Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật


Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật


Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật


Bài 45 – 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật


CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Bài 47: Quần thể sinh vật


Bài 48: Quần thể người


Bài 49: Quần xã sinh vật


Bài 50: Hệ sinh thái


Bài 51 – 52: Thực hành: Hệ sinh thái


CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường


Bài 54: Ô nhiễm môi trường


Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)


Bài 56 – 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương


CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên


Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã


Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái


Bài 61: Luật bảo vệ môi trường


Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương


Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường


Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp


Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)


Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top