Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2

Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Bài 90. Hình thang


Bài 91. Diện tích hình thang


Bài 92. Luyện tập


Bài 93. Luyện tập chung


Bài 94. Hình tròn. Đường tròn


Bài 95. Chu vi hình tròn


Bài 96. Luyện tập


Bài 97. Diện tích hình tròn


Bài 98. Luyện tập


Bài 99. Luyện tập chung


Bài 100. Giới thiệu biểu đồ hình quạt


Bài 101 + 102. Luyện tập về tính diện tích

Bài 101 + 102. Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)


Bài 103. Luyện tập chung


Bài 104. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương


Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật


Bài 106. Luyện tập


Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương


Bài 108. Luyện tập


Bài 109. Luyện tập chung


Bài 110. Thể tích của một hình


Bài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối


Bài 112. Mét khối


Bài 113. Luyện tập


Bài 114. Thể tích hình hộp chữ nhật


Bài 115. Thể tích hình lập phương


Bài 116 . Luyện tập chung


Bài 117. Luyện tập chung


Bài 118*. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu


Bài 119. Luyện tập chung


Bài 120. Luyện tập chung


Bài 121. Tự kiểm tra


CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Bài 122. Bảng đơn vị đo thời gian


Bài 123. Cộng số đo thời gian


Bài 124. Trừ số đo thời gian


Bài 125. Luyện tập


Bài 126. Nhân số đo thời gian với một số


Bài 127. Chia số đo thời gian cho một số


Bài 128. Luyện tập


Bài 129. Luyện tập chung


Bài 130. Vận tốc


Bài 131. Luyện tập


Bài 132. Quãng đường


Bài 133. Luyện tập


Bài 134. Thời gian


Bài 135. Luyện tập


Bài 136 + 137 + 138. Luyện tập chung


Bài 136 + 137 + 138. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 136 + 137 + 138. Luyện tập chung (tiếp theo)


CHƯƠNG 5. ÔN TẬP

Bài 139. Ôn tập về số tự nhiên


Bài 140 + 141. Ôn tập về phân số


Bài 140 + 141. Ôn tập về phân số (tiếp theo)


Bài 142 + 143. Ôn tập về số thập phân


Bài 142 + 143. Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)


Bài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng


Bài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)


Bài 146. Ôn tập về đo diện tích


Bài 147. Ôn tập về đo thể tích


Bài 148. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích


Bài 149. Ôn tập về đo thời gian


Bài 150. Phép cộng


Bài 151. Phép trừ


Bài 152. Luyện tập


Bài 153. Phép nhân


Bài 154. Luyện tập


Bài 155. Phép chia


Bài 156 + 157. Luyện tập


Bài 156 + 157. Luyện tập (tiếp theo)


Bài 158. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian


Bài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình


Bài 160. Luyện tập


Bài 161. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình


Bài 162. Luyện tập


Bài 163. Luyện tập chung


Bài 164. Một số dạng bài toán đã học


Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập


Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập (tiếp theo)


Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập (tiếp theo)


Bài 168. Ôn tập về biểu đồ


Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung


Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 175. Tự kiểm tra

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top