Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1

Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Bài 1. Ôn tập Khái niệm về phân số


Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số


Bài 3. Ôn tập: So sánh hai phân số


Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)


Bài 5. Số thập phân


Bài 6. Luyện tập


Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số


Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số


Bài 9. Hỗn số


Bài 10. Hỗn số (tiếp theo)


Bài 11. Luyện tập


Bài 12+13+14. Luyện tập chung

Bài 12+13+14. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 15. Ôn tập về giải toán


Bài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán


Bài 17. Luyện tập


Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)


Bài 19. Luyện tập


Bài 20. Luyện tập chung


Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài


Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài


Bài 23. Luyện tập


Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông


Bài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tích


Bài 26. Luyện tập


Bài 27. Héc-ta


Bài 28. Luyện tập


Bài 29+30+31. Luyện tập chung

Bài 29+30+31. Luyện tập chung (tiếp theo)

Bài 29+30+31. Luyện tập chung (tiếp theo)


CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 32. Khái niệm số thập phân


Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)


Bài 34: Hàng của số thập phân – Đọc, viết số thập phân


Bài 35. Luyện tập


Bài 36. Hai phân số bằng nhau


Bài 37. So sánh hai phân số thập phân


Bài 38. Luyện tập


Bài 39. Luyện tập chung


Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân


Bài 41. Luyện tập


Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân


Bài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân


Bài 44+45+46. Luyện tập chung

Bài 44+45+46. Luyện tập chung (tiếp theo)

Bài 44+45+46. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 47. Tự kiểm tra


Bài 48. Cộng hai số thập phân


Bài 49. Luyện tập


Bài 50. Tổng nhiều số thập phân


Bài 51. Luyện tập


Bài 52. Trừ hai số thập phân


Bài 53. Luyện tập


Bài 54. Luyện tập chung


Bài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


Bài 56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…..


Bài 57. Luyện tập


Bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân


Bài 59+60. Luyện tập

Bài 59+60. Luyện tập (tiếp theo)


Bài 61+62. Luyện tập chung

Bài 61+62. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên


Bài 64. Luyện tập


Bài 65. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…


Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân


Bài 67. Luyện tập


Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân


Bài 69. Luyện tập


Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân


Bài 71. Luyện tập


Bài 72+73. Luyện tập chung

Bài 72+73. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 74. Tỉ số phần trăm


Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm


Bài 76. Luyện tập


Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)


Bài 78. Luyện tập


Bài 79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)


Bài 80. Luyện tập


Bài 81+82. Luyện tập chung

Bài 81+82. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túi


Bài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm


CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Bài 85. Hình tam giác


Bài 86. Diện tích hình tam giác


Bài 87. Luyện tập


Bài 88. Luyện tập chung


Bài 89. Tự kiểm tra

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top