Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1

Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000


Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)


Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)


Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ


Bài 5. Luyện tập


Bài 6. Các số có 6 chữ số


Bài 7. Luyện tập


Bài 8. Hàng và lớp


Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số


Bài 10. Triệu và lớp triệu


Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)


Bài 12. Luyện tập


Bài 13. Luyện tập


Bài 14. Dãy số tự nhiên


Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân


Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên


Bài 17. Luyện tập


Bài 18. Yến, tạ, tấn


Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng


Bài 20. Giây, thế kỉ


Bài 21. Luyện tập


Bài 22. Tìm số trung bình cộng


Bài 23. Luyện tập


Bài 24. Biểu đồ


Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo)


Bài 26. Luyện tập


Bài 27. Luyện tập chung


Bài 28. Tự kiểm tra


CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 29. Phép cộng


Bài 30. Phép trừ


Bài 31. Luyện tập


Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ


Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng


Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ


Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng


Bài 36. Luyện tập


Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


Bài 38. Luyện tập


Bài 39. Luyện tập chung


Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc


Bài 42. Hai đường thẳng song song


Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc


Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song


Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật


Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông


Bài 47. Luyện tập


Bài 48. Luyện tập chung


Bài 49. Nhân một số với một chữ số


Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân


Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,… chia cho số 10, 100, 1000,…


Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân


Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0


Bài 54. Đề – xi – mét vuông


Bài 55. Mét vuông


Bài 56. Nhân một số với một tổng


Bài 57. Nhân một số với một hiệu


Bài 58. Luyện tập


Bài 59. Nhân số có hai chữ số


Bài 60. Luyện tập


Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11


Bài 62. Nhân với số với ba chữ số


Bài 63. Nhân với số có ba chữ số (tiếp)


Bài 64. Luyện tập


Bài 65. Luyện tập chung


Bài 66. Chia một tổng cho một số


Bài 67. Chia cho số có một chữ số


Bài 68. Luyện tập


Bài 69. Chia một số cho một tích


Bài 70. Chia một tích cho một số


Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0


Bài 72. Chia cho số có hai chữ số


Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)


Bài 74. Luyện tập


Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)


Bài 76. Luyện tập


Bài 77. Thương có chữ số 0


Bài 78. Chia cho số có ba chữ số


Bài 79. Luyện tập


Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)


Bài 81. Luyện tập


Bài 82. Luyện tập chung


Bài 83. Tự kiểm tra

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top