Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Bài 84. Dấu hiệu chia hết cho 2


Bài 85. Dấu hiệu chia hết cho 5


Bài 86. Luyện tập


Bài 87. Dấu hiệu chia hết cho 9


Bài 88. Dấu hiệu chia hết cho 3


Bài 89. Luyện tập


Bài 90. Luyện tập chung


Bài 91. Ki – lô – mét vuông


Bài 92. Luyện tập


Bài 93. Hình bình hành


Bài 94. Diện tích hình bình hành


Bài 95. Luyện tập


Bài 105. Luyện tập


CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Bài 96. Phân số


Bài 97. Phân số và phép chia số tự nhiên


Bài 98. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp)


Bài 99. Luyện tập


Bài 100. Phân số bằng nhau


Bài 101. Rút gọn phân số


Bài 102. Luyện tập


Bài 103+104. Quy đồng mẫu số các phân số


Bài 106. Luyện tập chung


Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số


Bài 108. Luyện tập


Bài 109. So sánh hai phân số khác mẫu số


Bài 110. Luyện tập


Bài 111+112+113. Luyện tập chung


Bài 114. Phép cộng phân số


Bài 115. Phép cộng phân số (tiếp)


Bài 116+117. Luyện tập


Bài 118. Phép trừ phân số


Bài 119. Phép trừ phân số


Bài 120. Luyện tập


Bài 121. Luyện tập chung


Bài 122. Phép nhân phân số


Bài 123. Luyện tập


Bài 124. Luyện tập (tiếp theo)


Bài 125. Tìm phân số của một số


Bài 126. Phép chia phân số


Bài 127. Luyện tập


Bài 128. Luyện tập (tiếp theo)


Bài 129. Luyện tập chung


Bài 130. Luyện tập chung (tiếp)


Bài 131. Luyện tập chung (tiếp)


Bài 132. Luyện tập chung (tiếp)


Bài 133. Hình thoi


Bài 134. Diện tích hình thoi


Bài 135. Luyện tập


Bài 136. Luyện tập chung


CHƯƠNG 5. TỈ SỐ – MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Bài 137. Giới thiệu tỉ số


Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó


Bài 139. Luyện tập


Bài 140. Luyện tập (tiếp theo)


Bài 141. Luyện tập chung


Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó


Bài 143. Luyện tập


Bài 144. Luyện tập (tiếp theo)


Bài 145. Luyện tập chung


Bài 146. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 147. Tỉ lệ bản đồ


Bài 148. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ


Bài 149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)


Bài 150. Thực hành


Bài 151. Thực hành (tiếp theo)


CHƯƠNG 6. ÔN TẬP

Bài 152. Ôn tập về số tự nhiên


Bài 153. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)


Bài 154. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)


Bài 155. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên


Bài 156. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)


Bài 157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)


Bài 158, Ôn tập về biểu đồ


Bài 159. Ôn tập về phân số


Bài 160. Ôn tập về các phép tính với phân số


Bài 161. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)


Bài 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)


Bài 163. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)


Bài 164. Ôn tập về đại lượng


Bài 165. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)


Bài 166. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)


Bài 167. Ôn tập về hình học


Bài 168. Ôn tập về hình học (tiếp theo)


Bài 169. Ôn tập về tìm số trung bình cộng


Bài 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó


Bài 172. Luyện tập chung


Bài 173. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 174. Luyện tập chung (tiếp theo)


Bài 175. Tự kiểm tra

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top