Trang chủ » Giải bài tập toán lớp 4 chi tiết dễ hiểu nhất

Giải bài tập toán lớp 4 chi tiết dễ hiểu nhất

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

  Ôn tập các số đến 100 000


  Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)


  Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)


  Biểu thức có chứa một chữ


  Luyện tập trang 7 SGK Toán 4


  Các số có sáu chữ số


  Luyện tập trang 10 SGK Toán 4


  Hàng và lớp


  So sánh các số có nhiều chữ số


  Triệu và lớp triệu


  Triệu và lớp triệu (tiếp theo)


  Luyện tập trang 16 SGK Toán 4


  Luyện tập trang 17 SGK Toán 4


  Dãy số tự nhiên


  Viết số tự nhiên trong hệ thập phân


  So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên


  Luyện tập trang 22 SGK Toán 4


  Yến, tạ, tấn


  Bảng đơn vị đo khối lượng


  Giây, thế kỉ


  Luyện tập trang 26 SGK Toán 4


  Tìm số trung bình cộng


  Luyện tập trang 28 SGK Toán 4


  Biểu đồ


  Biểu đồ (tiếp theo)


  Luyện tập trang 33 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 35 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4


CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ


  Phép cộng


  Phép trừ


  Luyện tập trang 40 SGK Toán 4


  Biểu thức có chứa hai chữ


  Tính chất giao hoán của phép cộng


  Biểu thức có chứa ba chữ


  Tính chất kết hợp của phép cộng


  Luyện tập trang 46 SGK Toán 4


  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


  Luyện tập trang 48 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4


  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


  Hai đường thẳng vuông góc


  Hai đường thẳng song song


  Vẽ hai đường thẳng vuông góc


  Vẽ hai đường thẳng song song


  Thực hành vẽ hình chữ nhật


  Thực hành vẽ hình vuông


  Luyện tập trang 55 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4


2. Phép nhân

  Nhân với số có một chữ số


  Tính chất giao hoán của phép nhân


  Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,….


  Tính chất kết hợp của phép nhân


  Nhân với số có tận cùng là chữ số 0


  Đề-xi-mét vuông


  Mét vuông


  Nhân một số với một tổng


  Nhân một số với một hiệu


  Luyện tập trang 68 SGK Toán 4


  Nhân với số có hai chữ số


  Luyện tập trang 69 SGK Toán 4


  Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11


  Nhân với số có ba chữ số


  Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)


  Luyện tập trang 74 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 4


3. Phép chia

  Chia một tổng cho một số


  Chia cho số có một chữ số


  Luyện tập trang 78 SGK Toán 4


  Chia một số cho một tích


  Chia một tích cho một số


  Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0


  Chia cho số có hai chữ số


  Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)


  Luyện tập trang 83 SGK Toán 4


  Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)


  Luyện tập trang 84 SGK Toán 4


  Thương có chữ số 0


  Chia cho số có ba chữ số


  Luyện tập trang 87 SGK Toán 4


  Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)


  Luyện tập trang 89 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4


CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

  Dấu hiệu chia hết cho 2


  Dấu hiệu chia hết cho 5


  Luyện tập trang 96 SGK Toán 4


  Dấu hiệu chia hết cho 9


  Dấu hiệu chia hết cho 3


  Luyện tập trang 98 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4


  Ki-lô-mét vuông


  Luyện tập trang 100 SGK Toán 4


2. Giới thiệu hình bình hành

  Hình bình hành


  Diện tích hình bình hành


  Luyện tập trang 104 SGK Toán 4


CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số

  Phân số


  Phân số và phép chia số tự nhiên


  Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)


  Luyện tập trang 110 SGK Toán 4


  Phân số bằng nhau


  Rút gọn phân số


  Luyện tập trang 114 SGK Toán 4


  Quy đồng mẫu số các phân số


  Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)


  Luyện tập trang 117 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4


  So sánh hai phân số cùng mẫu số


  Luyện tập trang 120 SGK Toán 4


  So sánh hai phân số khác mẫu số


  Luyện tập trang 122 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 4


2. Các phép tính với phân số

  Phép cộng phân số


  Phép cộng phân số (tiếp theo)


  Luyện tập trang 128 SGK Toán 4


  Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4


  Phép trừ phân số


  Phép trừ phân số (tiếp theo)


  Luyện tập trang 131 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4


  Phép nhân phân số


  Luyện tập trang 133 SGK Toán 4


  Luyện tập trang 134 SGK Toán 4


  Tìm phân số của một số


  Phép chia phân số


  Luyện tập trang 136 SGK Toán 4


  Luyện tập trang 137 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4


3. Giới thiệu hình thoi

  Hình thoi


  Diện tích hình thoi


  Luyện tập trang 143 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4


CHƯƠNG V. TỈ SỐ – MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số

  Giới thiệu tỉ số


  Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó


  Luyện tập trang 148 SGK Toán 4


  Luyện tập trang 149 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4


  Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó


  Luyện tập trang 151 SGK Toán 4


  Luyện tập trang 151 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4


2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

  Tỉ lệ bản đồ


  Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ


  Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)


  Thực hành


  Thực hành (tiếp theo)


CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

  Ôn tập về số tự nhiên


  Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)


  Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)


  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên


  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)


  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)


  Ôn tập về biểu đồ


  Ôn tập về phân số


  Ôn tập về các phép tính với phân số


  Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)


  Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)


  Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)


  Ôn tập về đại lượng


  Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)


  Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)


  Ôn tập về hình học


  Ôn tập về hình học (tiếp theo)


  Ôn tập về tìm số trung bình cộng


  Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


  Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó


  Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4


  Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top